Cabecera actualitat Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Notícies

El Consell de la Generalitat aprova el Decret que desenvolupa el Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

El Consell de la Generalitat aprova el Decret que desenvolupa el Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana

    • El Reglament del CACV estableix el seu règim jurídic, òrgans de govern, objectius i funcions

    • Amb l'aprovació d'aquest Reglament, el CACV podrà assumir ja les funcions previstes a la seua Llei de creació relatives a les llicències i prestació del servei de comunicació audiovisual que fins ara seguien residenciades a la DGTIC

    • El text legal també contempla la creació d’un Comitè Consultiu com a òrgan de participació ciutadana i d’assessorament

El Ple del Consell ha aprovat el Decret que estableix el Reglament Orgànic i de Funcionament del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), que determina i desplega la naturalesa, règim jurídic, funcions, òrgans de govern i seu de l’entitat, entre altres aspectes.

El CACV es configura com a autoritat audiovisual independent encarregada de vetllar pel respecte dels drets, llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l'àmbit dels mitjans audiovisuals a la Comunitat Valenciana, així com per el compliment de la normativa vigent en matèria audiovisual i de publicitat. Es va constituir l'estiu passat i fins ara ha anat adoptant un conjunt d'acords, recomanacions i actuacions sobre: ​​el tractament pels mitjans de comunicació audiovisuals de les informacions relacionades amb la violència de gènere o la prevenció del suïcidi; la proposta d´esmenes al Projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual; la proposta de diversos aspectes que es poden incloure a la reforma de la Llei 6/2016 del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat, que està elaborant la Subcomissió corresponent de les Corts; l'informe per posar en marxa l'Arxiu Audiovisual de la Comunitat Valenciana; el Conveni amb Autocontrol sobre publicitat; la determinació dels continguts i l'encàrrec de material audiovisual sobre alfabetització mediàtica per facilitar-ho als mitjans de comunicació; l'adhesió al Pacte Digital i a les plataformes d'organismes reguladors de l'audiovisual europeus i iberoamericans.

  Amb l'aprovació d'aquest Reglament, el Consell de l'Audiovisual podrà desenvolupar la seua estructura de personal i assumir el conjunt de competències previstes a la Llei de creació, entre d'altres, les relatives a l'atorgament de llicències de ràdio i televisió d'àmbit local i autonòmic , o les de tramitació de les denúncies sobre possibles incompliments de la legalitat vigent que es plantejen en aquest àmbit i que, fins ara, seguien residenciades a la DGTIC.

A més, el Reglament Orgànic i de Funcionament del CACV especifica l'estatut del personal de les seues conselleres i consellers, les normes de funcionament que regiran les comissions i grups de treball, així com les normes que utilitzarà en matèria de contractació, patrimoni, règim econòmic pressupostari i inventari.

Igualment, estableix els procediments per a l'adopció d'instruccions, decisions i recomanacions, el sistema de seguiment de mitjans, així com el procediment de queixes, peticions i suggeriments que l'entitat haurà de seguir.

De la mateixa manera, recull els procediments d’actuació, vigilància i control, la inspecció i el procediment sancionador, les activitats d’estudi i divulgació, l’emissió d’informes i dictàmens, les activitats de promoció i foment, els procediments de mediació i arbitratge, així com la possibilitat d'atorgar premis i distincions.

Finalment, d'acord amb la Llei 10/2018 de creació del CACV, el reglament preveu la creació d'un Comitè Consultiu com a òrgan de participació ciutadana i d'assessorament, i estableix el procediment de proposta i selecció de les vocalies, el nomenament així com la seua estructura i funcionament, i la durada i cessament a les vocalies.

   


Veure més notícies

El Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana es reuneix per a traçar les línies fonamentals d'actuació