Cabecera què és i objectius Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Àmbit d'actuació

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana té com a finalitat vetlar i garantir el compliment dels objectius següents:

 • El lliure exercici de la comunicació audiovisual en matèria de ràdio, televisió i serveis connexos i interactius en les condicions previstes en la legislació vigent.
 • La transparència i el pluralisme del sector dels mitjans de comunicació audiovisual.
 • Vetlar pel pluralisme polític, la neutralitat i l’honestedat informativa.
 • La independència i la imparcialitat dels mitjans públics i el compliment de la missió de servei públic que els siga encomanada.
 • La promoció i el suport al sector audiovisual de la Comunitat Valenciana.
 • La promoció i la difusió del coneixement i l’ús del valencià, dins del marc de la política lingüística de la Generalitat, d’acord amb el que hi ha previst en la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.
 • La plena eficàcia dels drets de la ciutadania en la seua relació amb els mitjans audiovisuals i el compliment de les obligacions establits en la legislació vigent, en especial, el respecte a la pluralitat, a la diversitat, a la diversitat funcional, a la igualtat de gènere, als drets de les persones menors d’edat afavorint una aliança intergeneracional, a la no-discriminació i la igualtat de tracte cap a les minories, respectant els principis de transversalitat i la perspectiva de gènere.
 • Vetlar pels valors de tolerància, igualtat, solidaritat i respecte a la dignitat humana en els continguts de les emissions audiovisuals.
 • La defensa i protecció dels drets de les persones usuàries.
 • Impulsar que l’activitat dels operadors del sector audiovisual contribuïsca a reforçar la identitat i els trets culturals i lingüístics de la Comunitat Valenciana, com també la seua cohesió social, la seua activitat econòmica i la vertebració territorial.
 • Vetlar perquè les emissions dels ens públics de ràdio i televisió, com també les plataformes de vídeo sota demanda de titularitat pública, arriben a tot el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Vetlar perquè hi haja una competència justa i efectiva entre els diferents proveïdors de serveis audiovisuals a la Comunitat Valenciana per a evitar les distorsions del mercat o els abusos de posició dominant entre proveïdors.
 • Afavorir l’educació mediàtica de la població i promoure que els infants disposen, tant en el marc escolar com en el familiar, d’accés a espais i materials que puguen afavorir el seu coneixement del llenguatge dels mitjans de comunicació, el desenvolupament d’un sentit crític davant dels seus continguts i la dotació d’eines per a fer front als nous entorns comunicatius.
 • Garantir la col·laboració amb associacions, organismes i altres entitats en aspectes vinculats amb la sensibilització social a través d’actuacions diverses, sobretot aquelles referides al gènere, l’orientació sexual, les persones amb diversitat funcional, la infància i la joventut.
 • Contribuir a garantir el dret a l’educació i, de manera opcional i voluntària, a l’aprenentatge de les llengües estrangeres per mitjà dels programes de producció aliena.