Cabecera estructura i composició Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Composició

En l’exercici de les seues funcions, les persones membres del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana actuen amb absoluta independència, sense que puguen rebre instruccions, directrius o qualsevol classe d’indicació imperativa de cap administració o altres institucions o entitats.

El Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana s’estructura en els òrgans següents:


Ple

És l’òrgan de govern del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, format per la Presidència i les conselleres o els consellers, i assistits per la persona que ocupa la Secretaria General.

Està compost per set membres elegits entre persones de reconegut prestigi i competència professional en l’àmbit periodístic, jurídic, científic, ètic, tècnic, educatiu, cultural o social, entre altres, que estan directament relacionats amb el sector de la comunicació audiovisual, i que acrediten fefaentment un mínim de quinze anys d’experiència professional.

José María Vidal Beltrán - Presidència
José María Vidal Beltrán
Presidència
Dolors López Alarcón - Vicepresidència
Dolors López
Alarcón
Vicepresidència
Manuel Alberola Manero
Manuel Alberola
Manero
Membre
Manuel Alberola Manero
Carmen Carretón
Ballester
Membre
Empar Marco Estellés
Anna Gimeno
Berbegal
Membre
Àlvar Peris Blanes
Àlvar Peris
Blanes
Membre

Presidència

Assumeix amb caràcter permanent les funcions de representació institucional del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a més de les atribucions que li conferisquen la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) i el reglament orgànic i de funcionament.


Vicepresidència

Assumirà la Presidència en funcions en cas d’absència, renúncia o incapacitat sobrevinguda de qui ocupe la Presidència, situació que finalitzarà amb la reincorporació d’aquella o amb el nomenament, d’acord amb el procediment establit, de la nova persona que haja d’ocupar la Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

Per a garantir la igualtat entre homes i dones, la Vicepresidència haurà de ser ocupada per una persona de gènere diferent d’aquella que ocupe la Presidència.