Cabecera què és i objectius Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana

Presidència del CACV

José María Vidal Beltrán

President del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana


La Presidència del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana assumeix amb caràcter permanent les funcions de representació institucional del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a més de les atribucions que li conferisquen la Llei 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana i el reglament orgànic i de funcionament.

Competències

Sense perjudici daixò, la Presidència té entre les seues competències les següents:

  • La representació legal.
  • Disposar les despeses i ordenar els pagaments que corresponguen.
  • Exercir la direcció superior del personal en els termes dels instruments d’ordenació i gestió aprovats pel Ple del Consell de l’Audiovisual.
  • Executar i fer complir els acords del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
  • Ordenar i dirigir l’elaboració de les propostes, els dictàmens, els informes, les activitats i la resta d’actuacions que hagen de realitzar el personal o els organismes dependents del Consell.
  • Convocar i presidir el Ple.
  • Exercir la potestat sancionadora.
  • Aquelles altres que resulten necessàries per a l’exercici de les funcions del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, com també per a la seua direcció i la seua administració.


Les competències de la Presidència es podran delegar en la Vicepresidència, d’acord amb el que hi ha previst en la normativa vigent.